EJBY 2, 2015

SlothMøller har som en del af teamet bestående af GVL og Rubow Arkitekter, vundet sagen der vedrører opførelsen af nye kontorfaciliteter til Bygningsstyrelsen.

Bygherre: Partnerskabet Ejby Industrivej 125 c/o Pensionsdanmark Ejendomme P/S

Entreprenør: GVL

Arkitekt: Rubow

Anlægssum: 156 mio. kr.

Areal: 11.000 m2

Udførelsesperiode: 2015-2019

 

Nybyggeriet der skal huse Rigspolitiet, er udformet som en fire-fløjet bygning i tre etager over terræn, samt høj kælder placeret rundt om en central, lukket overdækket gård over kælderen. Bygningen er disponeret til at kunne rumme arbejdsrum, laboratorier, møderum, effekthåndteringsrum og arkiver. Kælderen disponeres til at rumme teknisk ”tunge” funktioner som omklædnings—og baderum samt sikkerhedsrum. Bygningen udføres efter energikrav iht. Lavenergibygningsklasse 2015 i BR10 med et samlet energibehov på 41,1 kWh/m2 pr. år. Overholdelse af energikrav skal som udgangspunkt sikres ved passive tiltag og målsætningen er at 2015 opnås uden brug af solceller.

Der anvendes udelukkende sunde og bæredygtige byggematerialer, og alle materialer og produkter bliver kortlagt og godkendt, inden de indbygges på pladsen. SlothMøller udfører desuden livscyklusberegninger på miljø og økonomi, og indeklima dokumenteres ved målinger og beregninger. I designfasen er fokus søgt holdt på robust og fleksibelt design af konstruktioner og installationer, bæredygtig arkitektur - en bæredygtig proces fra den første idé til idriftsætning

For at sikre opfyldelsen af krav til energi, indeklima og bæredygtighed, anvendes Bygningsstyrelsens modeller for energiperformance til at dokumentere at projektet i drift er så energieffektivt som det er projekteret. SlothMøller har deltaget i udviklingen og implementeringen af principperne for sikring af energiperformance, og har derigennem positive erfaringer med det ejerskab det kan tilføre aktørerne i projektet, og samtidig give en værdiforøgelse til bygherren. Der udarbejdes en commissioningplan, som skaber overblik over omfanget af commissioningaktiviteter, og hvis det er nødvendigt forceres aktiviteter tidligt i projektet, så der er den nødvendige tid til indregulering og test og samordnet idriftsættelse samt fejlretning på installationer inden aflevering.

SlothMøller varetager på projektet alle ingeniørydelser og leder desuden commissioning—og DGNB-processen. Byggeriet har i 2019 opnået DGNB Guld certificering